EU

ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)

Договор BG 051PO001-7.0.07-0247-C0001 Схема BG 051PO001-7.0.07 Без граници – Компонент 1 – Фаза 2
ESF

За Проекта

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Водеща организация

Фондация „Гражданска инициатива за местно развитие” – гр. Кюстендил

Партньори

Фондация „Образование за демокрация”- Полша; Сдружение ЛАРГО - гр. Кюстендил и НЧ „Братство1869” - гр. Кюстендил.

Общите цели на проекта са:

Да стимулира процесите на превенция на дискриминацията и осигуряване на равен достъп на всички до ресурсите на обществото чрез проучване и въвеждане на добри европейски практики и изграждане на партньорства между неправителствени организации от Полша и България Да повиши чувствителността на обществото към проявите на дискриминация и да предложи механизми и модели за превенция на дискриминацията.

Специфичната цел на проекта

Проучване и въвеждане на метода "Развитие на културни маршрути" за изграждане на устойчиви местни партньортва чрез включване на хора от различни социални среди, с фокус върху уязвимите групи и етническите малцинства.

Целава група на проекта
Представители на неправителствените организации от община Кюстендил.
Основни дейности по проекта са:
  • Посещение на група от 11 представители на организациите партньори по проекта в Полша за проучване опита на Фондация „Образование за демокрация” (ФОД) – м. Март 2014 г.
  • Популяризиране на идентифицираните добри практики чрез издаване на брошура, описваща културни маршрути и провеждане на кръгла маса, на която представителите на ФОД ще представят техния опит и програми за развитие на гражданското общество и примери за културни маршрути – м. Април и м. Май 2014 г.
  • Разработване на анализ на състоянието на третия сектор в област Кюстендил – от Януари до Март 2014 г.
  • Работна среща на представители на НПО за обсъждане на разработения анализ на състоянието на третия сектор в област Кюстендил – Март 2014 г.
  • Обучение по права на човека и обучение за внедряване на метода „Развитие на културни маршрути” – лектори ще са експерти от Полша, а участници ще са предствители на НПО от община Кюстендил – м. Април и м. Май 2014 г.
  • Разработване на програма и план за адаптиране на метода „Развитие на културни маршрути” - от м. Юни до м. Август 2014 г.
  • Разработване и реализиране на културен маршрут - от м. Септември до Ноември2014 г.
  • Заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта –Ноември 2014 г.

Запознайте се ...

Заключителна конференция по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)”
Обучение по внедряване на метода развитие на културни маршрути
28.04.2014 г. - кръгла маса по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)”
Посещение на представители на българските партньори в Полша
15.01.2014 г. - пресконференция по проект „ПОРИВ (подкрепа за равни възможности)

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...