За Ларго

Партньори

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

между НПО:

Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение”- ЛАРГО,

Адрес: гр. Кюстендил, ул. Буревестник -4 Председател на УС – Сашо Ковачев.

и

НПО Сдружение “Амала – Приятели ”- община Дупница;

адрес: гр. Дупница, ул. Председате на УС – Юлия Любенова

НПО Сдружение „Младежка мрежа за развитие”,

община Симитли,Симитли, ул. Вихрен - 31 Председатаел на УС –Маряна Борисова

и

НПО Сдружение СНЦОбщностен център “Тернипе-Симитли””,

гр. Симитли, пл. Македония 1, етаж 2 Председатаел на УС –Рукие Узунова

и

НПО Сдружение „ЕЛИТ - Единство и лоялност за интеркултурна толерантност"”,

Община Сапарева баня , адрес: гр. Сапарева баня, ул. Веслец -21 Председатаел на УС – Миглена Йорданова

Днес, 28.02. 2008г.

Неправителствените организации: Сдружение - „ЛАРГО” - община Кюстендил, Сдружение “Амала -Приятели” - община Дупница, Сдружение „Младежка мрежа за развитие” ,община Симитли, Общностен Център „Тернипе -Младеж”, община Симитли и Сдружение „ЕЛИТ –Единство и лоялност за интеркултурна толерантност”, община Сапарева баня, наричани по-долу Страни,

Учредяват неформална регионална мрежа с наименование – „Либералана алтернатива за развитие на гражданското общество” , съкратено ЛАРГО. Страните се стремят кьм развитие и укрепване на своите отношения с цел взаимноизгодно сьтрудничество, а именно:

- като отчитат интересите на своите членове;

- необходимостта от развитие на регионалното сътрудничество в областта на интеграция на етническите малцинства;

- утвърждаването и развитието на демократичните ценности и гражданско общество;

- съхраняването и обогатяването на резултатите и положителните практики и мултиплицирането им в региона.

Страните се споразумяхаДа осъществяват сътрудничество в следните направления:- Да работят за развититието и интегрирането на ромските жени в неравностойно положение в обществения и културния живот на страната, както и да стимулират инициативи за тяхната социална адаптация; - Да популяризират активното гражданско участие на младите хора и най-вече тяхното европейско гражданство, да се поощри взаимното разбирателство между младите хора в различни области; - Да стимулират и популяризират солидарността и толерантността между младите хора, с оглед насърчаване на социалната интеграция на територията на региона. - Да се провеждат граждански инициативи за подобряването на образователното равнище на ромските деца в нереавностойно положение в средното образование; - Да насърчават и подпомагат гражданите от различни социални и етнически групи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация; - Дейностите на Страните да бъдат съобразени с тенденциите на Европейския съюз, включително и ползване и обогатяване на положителния опит от страни на Европейския съюз ; Да използват следните форми на сътрудничество:

1. Разработват и управляват програми и проекти в областта на интеграция на ромските жени и ромските деца в неравностойно положение, маргинализирани групи от общността, местното самоуправление, инфраструктурата, социално - икономичёското развитие, културата, образованието и здравеопазването.

2. Осъществяване на контакти и взаимодействие с местни, регионални, дьржавни и международни институции и други неправителствени организации в защита на общите интереси на горепосочениете целеви групи и на страните участващи в регионалната мрежа.

3. Осьществяват на непрекъснат информационен поток между членовете на регионалната мрежа за обмяна на опит и нови практики, в тьрсене на решение на конкретни проблеми.

4. Участват в международни програми за развитие на ромските жени и ромските деца в неравностойно положение, маргинализирани групи от общността и изграждане на партньорски отношения сьс сродни сдружения, консултантски фирми и други за изучаване на международния опит за изграждане на положителен имидж.

5. Осигурявяне на врьзка с широката общественост и тьрсене на тяхната подкрепа за участие в местни инициативи.

6. Подпомагат развитието и утвърждаването на духовните ценности гражданското общество на територията на регона.

Орган на управление на Регионална мрежа - ЛАРГО :

1. Управителният съвет на Регионалната мрежа се състои от председателите на

организациите членуващи в нея.

2. Председателят на Управителния съвет на мрежата се избира от членовете на съвета на ротационен принцип за срок от една година.

За изпълнение на горецитираните цели и форми на сътрудничество Страните ежегодно ще подготвят и одобряват съвместни програми и планове за действие през съответната година, в които ще се уточняват конкретните задачи, сроковете за изпълнението им и отговорните лица на всяка една от страните.

Това споразумение за сътрудничество се сключва в пет идентични екземпляра на български език и влиза в сила от деня на подписването му.

Настоящето споразумение може да бъде изменено и допълнено по взаимно съгласие на страните.

Пописано в град Кюстендил

дата :28. 02. 2008г.

1.Сдружение ЛАРГО – гр. Кюстендил Председател на УС :

Сашо Ковачев

2. Сдружение „Амала –Приятели” – Председател на УС :

гр. Дупница Юлия Любенова

3. Сдружение „Младежка мрежа за развитие” – Председател на УС :

гр. Симитли Маряна Борисова

4. Сдружение СНЦ “Общностен център “Тернипе -Симитли”– Председател на УС :

гр. Симитли Рукие Узунова

5. Сдружение ЕЛИТ – Председател на УС :

гр. Сапарева баня Миглена Йорданова